iPhone Việt -267 Lê Duẩn. Vinh (MáyCũ99%_ThuCũ_TrảGóp0%)